Strukturen ved RZS

Rinzai zen-senter Oslo er registrert som et trossamfunn under Buddshistforbundet. Senteret har en religiøs og en sekulær virksomhet og er delt inn i komiteer for å fordele makten og ansvaret i organisasjonen utover flere ledd. Nedenfor kan du finne en kort oversikt over disse utvalgene. Senteret ønsker å ha en transparent profil, og det er også mulig å lese mer om senterets struktur og arbeidsoppgavene til de ulike utvalgene i følgende dokumenter:

 
 

Styret

Styret sin oppgave er å sørge for en forsvarlig drift av organisasjonen og påse at dens plikter utad overholdes. Styret tar tak i alle saker som senterets besøkende måtte ønske å bringe på dagsorden og har månedlige styremøter både med og uten senterets lærer tilstede. Oversikt over hvem som sitter i styret finnes under kontakt. Styret velges for ett år av gangen av senterets betalende medlemmer.

 

Praksis-komité

Praksis-komiteen tar for seg den religiøse delen av virksomheten ved RZS. Utvalget består av shika og 2-3 medlemmer som har avlagt de etiske buddhistiske løftene i en formell seremoni (precepts). Utvalgets oppgave er blant annet å diskutere formen vi praktiserer samt komme med forslag til verv og rullering av verv i zendo. Alle spørsmål knyttet til praksisen og formen ved RZS kan stilles her.

 

Etisk utvalg

Det er viktig for RZS at medlemmer og besøkende føler seg trygge, velkomne og respekterte uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, funskjonshemming, sosial status, tro eller seksuell legning. På allmøte velges det derfor et etikk-utvalg som utarbeider retningslinjer for den etiske standarden hos RZS. Utvalget består av medlemmer som velges hvert år for 2 år av gangen, og disse skal helst ikke ha andre styreverv hos RZS. Utvalget har taushetsplikt og besøkende kan henvende seg til utvalget dersom de har personsaker de ønsker å ta opp. Utvalget velges av betalende medlemmer under årsmøtet. Etisk utvalg kan kontaktes her.

Valg-komité

Komiteens oppgave er å finne egnede kandidater til de øvrige utvalgene sekulære utvalgene ved senteret samt en representant til styret i Buddhistforbundet. Utvalget velges av betalende medlemmer under årsmøtet